24.12.10

BUINIS GNOGNOFIESTIS!

E ancje par chest an, i Gnognosaurs us saludin.
Gnognoauguris a ducj e a riviodisi cun altris gnognognovis!


20.12.10

DEVENTE UN GNOGNOARTIST!

Cumò che o vês viodût cemut che al fâs Dree par disegnâ i nestris amîs Gnognos, scomet che o vês voie di provâ ancje voaltris.
E alore, ve chi lis istruzions par dissegnâ Momo e Bombo!
Par discjamâlis (se tu âs voie di tignîlis sul to computer o di stamplis), frache cul mouse su lis imagjnis par slargjâlis, e dopo strissinilis su la tô scrivanie, o se tu preferissis frache il tast destri e salve lis imagjnis dulà che tu âs voie.


17.12.10

UN GNOGNOLIBRI CUINTRI LA SCALOGNE!

Vuê al è vinars 17: stait atents a no cjatâ il scalognesaur!
Cui isal il scalognesaur? Par scuverzilu, o vês di lei il libri I Gnognosaurs! 2. A disin che leilu al puarti une vore di fortune.15.12.10

CE MÛT NASSINO I GNOGNOSAURS?

Us sêso mai domandâts cemût che e nas une pagjine di gnognofumuts? Cjalait il video chi sot par discuvierzilu:


E si vês voie, iscrivêisi al canâl YouTube dai Gnognosaurs: http://www.youtube.com/user/gnognosaurs.

13.12.10

Il ZÛC DI SANTE LUSSIE.

Sante Lussie e je rivade dai Gnognosaurs!
Pecjât che si sedi confundude e che vedi sbaliât ducj i regâi. Rivistu a meti dut in ordin?
Stampe il zûc e tire une rie par zontâ ogni personaç cul regâl just par lui.


E a te, Sante Lussie ae puartât il libri dai Gnognosaurs? No? E alore
domandilu come regâl par Nadâl!

10.12.10

E TU, CE SORTE DI GNOGNOCRIMINÂL SÊSTU?

Aromai lu savês: i Gnognosaurs a son colpevui di fâ murî di ridi!
E voaltris? Cuâl saressial stât il vuestri reât tal jurassic? Scuvierzeitlu cul gnûf test di Facebook dai Gnognosaurs: fracait achi par zuiâ.


E par cui che no lu à fat l’an passât, ve chi il link pal test “Ce sorte di Gnogno sêstu?”.

9.12.10

UN WEEK-END DUT GNOGNO!

Lu savin, e je bielzà passade plui di une setemane, ma ancje se o sin tart, o vin voie di fâ viodi cualchi imagjine dal gnognoweek-end passât, par fâ content ancje cui che no l’è rivât a vignî.
Ta la Librerie Friuli a Udin, par la presentazion dal Gnognolibri, Dree al à dissegnât un grum di dedichis:


E ancje a la presentazion da la Gnognomostre a San Lurinç di Sedean e jere il plenon di int e soredut di fruts:


E Dree e Bete, la scenegjadore, a son stâts intervistâts cuntun speciâl gnognomicrofon:


Dutcâs, se o vês pierdût il gnognoweek-end, no steit a pierdisi il gnognolibri, il plui biel regâl in furlan dal Nadâl 2010!

E ricuardait che la gnognomostre, a Cjase Uarnèl, a larà indevant fins ai 31 di Dicembar, vinars e sabide da lis 9.30 a lis 12.30. A sarà une ocasion par scuvierzi ancje un tocut di Friûl.

Ve chi alore la
GNOGNO-VUIDE TURISTICHE DAL COMUN DI SEDEAN.
Se o lais di chês bandis par viodi la gnognomostre, ve chi altris robis di lâ a visitâ:
- Cjase Turoldo a Coder, li che a son in mostre i presepis
- il Mulin di Rivis (clamant il Comun o la Pro Loco di Rivis)

- il cjastelîr protostoric cun scheletris dal 1800 prime di Crist (par viodiju si à di clama il Comun)
- La Via Crucis monumentâl te curtine di Grediscje.

TOUR GASTRONOMIC.
Se o vês gole di comprâ alc di gjenuin dal puest lait
- o ta la latarie di Coder (vie Ingorie 2)
- o comprait i miluçs lì di Mela mangio, a San Lurinç.


E se il stomi us bruntule come chel di Bombo, o podeis lâ chi:
- Agriturisim Là di Mariute a Coder
- Ostarie Vecjo Friûl 1901 a Rivis
- Ristorant Ca dal Pape a Turide
- Agriturisim Là di Poete tra Sedean e Grions


Bon Gnogno-tour!

7.12.10

ILGNOGNOLIBRI A DAVIAN.

Sêso pronts par il prossim gnognoapuntament?

Joibe ai 9 di dicembar a lis 20.30 (ma par cui che al vûl passâ prime ancje gnognoaperitîf a lis 19,30), presentazion dal libri I Gnognosaurs! 2, edizions "L'omino rosso", e cene preistoriche cul autôr Dree Venier, cun tant di archeopizza!
Al sarà presint ancje l'editôr.

Dulà?
Osteria dei Poeti a Davian, place Duomo 16
6.12.10

ZUIE CUI GNOGNOPIPINS.

E se i vessis voie di inventâus di bessoi une gnognostorie? Facil, baste doprâ la gnognosorprese di vuê: i gnognopipinots di dêt!

ISTRUZIONS.
Frache cul mouse su lis imagjinis par slargjâle, e strissinilis su la tô scrivanie, o frache il tast destri e salve lis imagjinis dulà che tu âs voie. Stampilis e taje dilunc dal ôr. Fâs un anel secont da la misure dal to dêt e serilu cuntun toc di scotch o cuntun pocje di cole. Metîlu intôr e invente la to gnognostorie!


3.12.10

VÊSO MAI VIODÛT UN GNOGNOMONITOR?

Lis gnognosorpresis (viodudis in anteprime di chei che àn zuiât al gnognogame) a van indevant: ve chi il kit par gnognizâ il computer!ISTRUZIONS.
Frache cul mouse su la imagjin par slargjâle, e strissinile su la tô scrivanie, o frache il tast destri e salve la imagjin dulà che tu âs voie. Stampile e taje dilunc dal ôr. Tache i tocs sul to monitor e gnognize il to computer!

2.12.10

A RIVIN LIS GNOGNOGIF!

Tantis a jerin lis gnognosorpresis par chei che àn zuiât tai dîs passtâs al gnognogame. E cumò, a planc a planc, lis fasarin viodi ancje a ducj chei che no àn zuiât.
Ve chi lis gif animadis dai Gnognosaurs!
Lis cjatais in tre misuris difarentis, par dopralis come avatar o firme intai forum, par esempli, o ben par fâ biel il vuestri blog o il vuestri sît.

ISTRUZIONS.
Frache cul mouse su la gif animade che ti plâs e strissinile su la tô scrivanie, o se tu preferissis frache il tast djestri e salve la imagjin dulà che tu âs voie.


1.12.10

GNOGNOLIBRI: IL TRAILER.

Cui che al à zuiât al gnognogame ta i dîs passâts lu à viodût in anteprime, ma i Gnognosaurs a son masse braurôs e a vevin voie di fâlu viodi a ducj: ve chi il booktrailer da I Gnognosaurs 2!